youtube.com – नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होईन

नेपाली भनेर होइन बनेर देखाउने हो। यदि यो देश ढले, हामी पनि यसै साथ ढल्छौँ। आउनुहोस् विवेकशील नेपाली बनौँ, नेपाली राजनितिलाई बदलौँ। Become a BibekSheel Nepali & transform the way this country is run 🙂 — हाम्रो वेबसाईट Website: http://leadnepal.com — फेसबुकमा: http://facebook.com/bibeksheelnepali — एस-एम-एस: ७००१ फोन: 98511-49214 ईमेल: help@leadnepal.com — Please share this video.Continue reading “youtube.com – नेपाल हाम्रो घर हो, डेरा होईन”